FAQs Complain Problems

सर्केगाड गाउँपालिकाको चौथो गाउँ सभा सम्पन्न ।

सर्केगाड गाउँपालिकाको गाउँ सभाबाट प्रस्तावित बजेट ३९ करोड ११ लाख ४४ हजार ८४० हुन आएको छ ।

जस मध्ये चालु तर्फ बाट रु. १४ करोड ९३ लाख ४४ हजार ८४० छ भने पुजिगत तर्फ रु. २४ करोड १८ लाख रहेको छ । 

प्राथमिक्ताका क्षेत्रहरुः

१. खानेपानिः २ करोड ६३ लाख ६३ हजार 
२. सडक निर्माणः २ करोड १५ लाख 
३. पुवाधार विकासः ४५ लाख ९८ हजार
४. जलवायु परिवर्तनः १ करोड ४४ लाख 
५. किर्डाक अन्र्तगत सामुदायिक विकासः २४ लाख ७३ हजार ८१४
६. किर्डाक अन्र्तगत सार्मथ्य परियोजनाः ५३ लाख १४ हजार ५७
७. महिला कल्पाण रुपान्तरणः ११ लाख ४४ हजार ९५

आर्थिक वर्ष: